Friday 22nd of August 2014

Home
Welcome to the Frontpage
4ይ መዓልቲ ውዕሎ 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ PDF Print E-mail
Written by ሽማግለ ዜናን ስነዳን 6ይ ውድባዊ   
Monday, 24 June 2013 15:54

 

4ይ መዓልቲ ውዕሎ

6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

 

 

6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ ምዱብ ስርሑ፡ ሎሚ 24 ሰነ 2013 ካብ ሰዓት 9፡00 ናይ ንጉሆ ጀሚሩ፡ ሰደግኤ ክኽተሎ ዝግባእ “ኣገባብ ቃልሲ” መበገሲ ብምግባር፡ ነቲ ኣቀዲሙ ዝተተሓዘ ርእይቶ ሰደግኤ ንምህብታም ዝዓለመ ክትዓትን ምይይጣትን ክገበር ድሕሪ ምውዓል፤ ካብ ሰዓት 3፡00 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ድማ ጉባኤ ንዝቀረበሉ ንድፊ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ ብምዝታይ፣ ኣብ ክሊመሰረታዊ ሽኻል ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ፕሮግራሙ ብምዕቃብ ክምዕብል ዘክልዎ ክትዓትን ምይይጣትን ብምክያድ፡ ከም ዘጽድቆ ትጽቢት ይግበር፡፡


 

Last Updated on Monday, 24 June 2013 16:20
 
3ይ መዓልቲ ውዕሎ 6ይ ውድባዊ ጉባኤ PDF Print E-mail
Written by ሽማግለ ዜናን ስነዳን 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ   
Monday, 24 June 2013 15:38

3ይ መዓልቲ ውዕሎ

6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ

6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ብ23 ሰነ 2013 ኣብ ዝወዓለ መጋባእዩ፡ ናይ 3 ዓመት ጸብጻብ ቁጽጽር ኮምሽን ብምስማዕ፣ ኣቦ መንበር ቁጽጽር ኮምሽን ብጻይ ኪዳነ መረስዕ ካብ ጉባኤኛታ ንዝቀረቡሉ ሕቶታት ተወሳኺ መብርሒታት ብምሃብ፡ ሰፊሕ መብርሒ ኣቕሪቡ፡፡ ካብ ትዕዝብትታት ቁጽጽር ኮምሽን ብምብጋስ ንዕብየት ውድብን ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ንምድንፋዕ ክማልኡ ብዛዕባ ዝበሎም ጉዳያ ኣመልኪቱ ኣዝዩ ጠቓሚ ሓሳብ ንጉባኤኛታት ኣቕሪቡ፡፡ ጉባኤኛ ንዝቀረበሉ ጸብጻብ ብምሉእ ድምጺ ኣጽዲቑዎ፡፡

 

ካብ’ዚ ብምቅጻል፡ ጉባኤተኛ ንውሳኔታት ግባኤ ንምህብታም ተሓሲቡ ዝተዳለወ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ገምጋም፡ ክዝትየሉ ጀሚሩ፡፡ ኣብ’ዚ መመያየጢ ሰነድ’ዚ እቶም ዝለዓለ ቆላሕታ ተዋሂቡዎም፡ ውዕውዕ ክትዓትን ምይይጣትን ካብ ዝተካየደሎም ኣጀንዳታት እቲ ሓደ፡ ዘደግኤ ብዛዕባ ክክተሎ ዝግባእ ናይ ሓድነት ቃልስን መርሆ ብቅድመ-ግንባር ዝስራዕ’ዩ፡፡ እዚ ኣጀንዳ’ዚ ሓያል ሞጎት፣ ዓሚቕ ተንታንን ጉባኤኛታት እናተኡሰነየ ዝተፈተሸ ኣብ መወዳእታ ጉባኤተኛታት ቅኑዕ ውሳነ ክውስኑ ዘክእሎም ዓቕምን ተረድዖን ምውህላሎም ምስ ተረጋገጸ ብድምጺ ውሳነ ዝተዛዘመ ኣጀንዳ’ዩ፡፡

Last Updated on Monday, 14 July 2014 14:52
Read more...
 
መኽፈቲ ስነ-ስርዓት 6ይ ውድባዊ ጉባኤ PDF Print E-mail
Written by ሽማግለ ዜናን ስነዳን 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ   
Sunday, 23 June 2013 11:46

መኽፈቲ ስነ-ስርዓት 6ይ ውድባዊ ጉባኤ

ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ ብድምቀት ተጸሚቢሉ

6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ “ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓንን-መጻኢና ንምውሓስን ብቅኑዕ ራእይ ሰኩላር ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ንምምስራት ንቃለስ!!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡

ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ መድረኻዊ ኣጋጣሚ ይጋባእ ምህላውን፡ ኣካል’ዚ ጉባኤ’ዚ ዝኾነ ውድባዊ ሰሚናር ዕዮታቱ ዝጀመረሉ ዕለት ድማ ብፍላይ ምስ ክብርቲ ዕለት 20 ሰነ ይብዓል ብምህላው ኣብ ግምት ብምእታው፡ “ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንስማእታትና” “ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነትና- መግለጺ ክብርታትና፡ ደሞክራሲያዊ ሓድነትና- ውሕስነት ስሙር ቀጻልነትን ምዕባሌና!!” “ስርሒት ፎርቶ፡ ውጽኢት መሪር ወጽዓናን ምልክት ዘይተርፍ ተዓዋታይነት ህዝባዊ ቃልስና’ዩ” ……ወዘተ ኣብ ትሕቲ ዝብሉ እዋናውያን ጭርሖታት ብድሙቕ ስነ-ስርዓ’ዩ ተጸምቢሉ፡፡

Last Updated on Sunday, 23 June 2013 12:04
Read more...
 
2 መዓልቲ፡ 6ይ ውድባዊ ጉባኤ PDF Print E-mail
Written by ሽማግለ ዜናን ስነዳን 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ   
Sunday, 23 June 2013 12:04

2 መዓልቲ፡ 6 ውድባዊ ጉባኤ

ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/

ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ዝጋባእ ዘሎ 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ ቀጺሉ ውዒሉ፡፡ ጉባኤ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ውዕልኡ፡ ሎሚ 22 ሰነ 2013 ንግሆ ሰዓት 900 ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ሰዓት 7፡00 ንኣስታት ሸሞንተ ሰዓታት ቀጺሉ’ዩ ውዒሉ፡፡ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሎ፡ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ጉባኤ ስርሓ ብምዝዛም፡ ሓላፍነታ ንክተረክብ ሰለስተ ዝኣባላታፕረዚድዮም” /ጉባኤ እትመርሕ ኮሚቴ/ ንክትምረጽን ሓሙሽተ ሕጹያት ተሳተፍቲ ጉባኤ ንክረቑሑን ንገዛ ሓሳባት ኣቅረበት፡፡ ገዛ ነቲ ዝወረደ ሓሳብ ብሙሉእ ድምጺ ተቐቢሉዎ፡፡ በዚ መሰረት ሓሙሽተ ሰባት ብሕጸ ምስ ቀረቡ፡ ካብ ሕጹያት ወጻኢ ሰለስተ ዝኣባላታ ኣማራጺት ኮሚቴ ብሙሉእ ድምጺ ተረቑሖም ንመስርሕ መረጻ “ፕረዝዲየም” ክመርሑ ተገብረ፡፡

ኣምራጽት ኮሚቴ ብወገና ነፍሳ ድሕሪ ምስራዕ፡ ንጉባኤተኛታት ኣብ መስርሕ መረጻ ክኽተልዎ ብዛዕባ ዝግባእ መምርሒታት ኣነጸረት፡፡ ጉባእተኛ ድምጹ ብስቱር ደሞክራሲያዊ ኣገባብ ሂቡ፡፡ ኣምራጺት ኮሚቴ ድምጺ ቆጸራ ድሕሪ ምክያድ ነፍስ ወከፎም ዝረኸቡዎ ድምጺ ንጉባእተኛ ገሊጻ፡፡ በዚ መሰረት ዝለዓለ ድምጺ ዝረኸቡ ሰለስተ ሰባት ንጉባኤ ንክምረሑ ሓላፍነት ብምስካም ኣምራጺት ኮሚቴ ነቲ መድረኽ ኣረኪባ ናብ ቦትኣ ተመለሰት፡፡

Last Updated on Monday, 14 July 2014 14:55
Read more...
 
24 ግንቦት 2013 ብኤደግ PDF Print E-mail
Written by ኤደግ   
Thursday, 23 May 2013 21:13

ብምኽንያት 24 ግንቦት 2013 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ

ብኤደግ ዝተዳለወ መግለጺ

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጽንኩር ኩነት ከም ርእሰ-ደብሪ ኩለን ሃገራዊ በዓላቱ ንዝርእያ፡ ናይ ህይወት መስዋእቲ፣ ኣካላዊ ስንክልና፣ ሞራላውን ገንዘባውን ሱባኤ ንዝኸፈለላ፡ ጽንብል ነጻነቱ 24 ግንቦት፡ ንመበል 22 ዓመት ንምብዓል ኣብ ዝለዓለ ምሽብሻብ ተጸሚዱ’ሎ፡፡ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር /ኤደግ/ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ’ዚ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጥን የሃና ክብል ይፈቱ፡፡

24 ግንቦት፡ ውልደት ሓድሽ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተበሰረሉ ናይ ዘመናት ኤርትራዊ ሕልሚ ዝተጋህደሉ፡ ሰንሰለታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ምድሪ-ቤትና ዝተመሓወሉ ዕለተ-ነጻነትና ብምዃና፡ ወትሩ ፍሉይነት ኣለዋ፡፡ እዛ ዕለት’ዚኣ፡ ህዝብታት ኤርትራ ምእንቲ ልኡላውነቶም፡ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቶም ከም ህዝቢ፡ ኣብ ሓደ መስርዕ ተሰሊፎም፡ ሰውራ ዝጠልቦ ኩለ-መዳያዊ መስዋእቲ ብምኽፋል፡ ዝተመዝገበት ዕለት ብምዃና፡ ነጥበ-መቐይሮ ታሪኽና’ያ፡፡ ብርግጽ ናይ'ዛ ዕለት’ዚኣ ትርጉም፡ ብታሪኽ ጥራይ ዝግለጽ ዘይኮነስ፡ ብዋጋ መስዋእቲ ብሉጻት ደቂ ህዝቢ፡ ምስ እስትንፋስና ተዋሲባ ኣብ ስሩዕ ኣካልና ሻድሸይቲ ህዋስ ብምዃን ህይወት ዝሰርዐት፡ ከም ህዝቢ መጻኢና ነዕቁበላ ገጸ-በረኸት ናይ’ቲ ከካብ ማይ-ቤትና ንስሌአ ዝተኸፈለ ዋጋ’ያ፡፡ ክንድ’ዚ ረዚን ትርጉም ዝመስጠረትን ንኩልና ዝጠመረትን ዕለተ-ነጻነትና፡ ንናይ ሎምን ጽባሕን ወለዶታት ኤርትራ ብዝተኸፍለ ዋጋን ብዘለዋ ዓሚቕ ትርጉምን ከም ኣርማ ጽንዓትናን መኸተናን ክንርኢያ፣ ንዝወረስናዮ ገድላዊ መኽሰባታ ክንዕቅብ፣ ሕድሪ በጃ ዝሓለፉ ሰማእታት ንምውሓስ መብጽዓና ንሕድሰላ ዕለት ክትከውን ንቡርን ባህርያውን’ዩ፡፡ ስለዚ ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ጽንኩር-ኩነት ልዕሊ ኩሉ ብምስራዕ፡ ብኽንድ'ቲ ኣብ ቅድሚ ታሪኽ ዝተሰከምናዮ ረዚን ሕድሪ ንምጽንባላ፡ ወትሩ ክነማዕርጋ ክንተግህ ዝገብረና ምኹኑይ ሓቂ’ሎ፡፡ ናይ ሎሚ ጽንብል መዓልቲ ነጻነትና ግን፡ ካብ ወርትግ ኣብ ዝተፈለየ ረዚን ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣብ ዝጠልብ ኩነት ኮይንና ኢና ነብዕላ ዘሎና፡፡

Last Updated on Monday, 14 July 2014 15:18
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 11

Powered by Joomla!. Designed by: professional joomla themes  Valid XHTML and CSS.